Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών Συμπόσιο και Συνέδρια Παμμακεδονικών Ενώσεων


Η Εταιρεία Μακεδονικών  Σπουδών, διοργανώνει Παγκόσμιο Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα
" Η Μακεδονία δια μέσου των Αιώνων. Ιστορικά δεδομένα και σύγχρονες προκλήσεις ".
Στη Θεσσαλονίκη, την Κυριακή 23 Ιουλίου 2017.
Κατά την επίσημη έναρξη του Συμποσίου, θα κηρυχθεί και η έναρξη των εργασιών του 12ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Παμμακεδονικών Ενώσεων και του 71ου Παμμακεδονικού Συνεδρίου Αμερικής, στην αίθουσα διαλέξεων της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών,
Εθνικής Αμύνης 4, 1ος όροφος. Ε.Μ.Σ.- Δ.Ε.Ο.Μ._News Letter_Ιούνιος_2_2017

  EΔΩ LINK TO: Εταιρεία Μακεδονικών  Σπουδών 


Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ, Ιστορικά δεδομένα και σύγχρονες προκλήσεις
ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΗΕταιρεία Μακεδονικών Σπουδών με ικανοποίη- ση ανήγγειλε στο προ-
ηγούμενο τεύχος την λειτουργία του νεοσύστατου Δικτύου Επι- κοινωνίας Ομογενών Μακεδό- νων (Δ.Ε.Ο.Μ.) ως Τμήματός της (συνέχεια του άλλοτε Κέντρου Αποδήμων Μακεδόνων), σε μια εθνική προσπάθεια σύσφιγξης των σχέσεών της με τις Παμμα- κεδονικές Οργανώσεις της Υφη- λίου. Στο πλαίσιο του ευγενικού αυτού στόχου της διοργανώνει στην Θεσσαλονίκη, στο ιδιόκτη- το κτίριό της (Εθν. Αμύνης 4), Πα- γκόσμιο Επιστημονικό Συμπό- σιο την 23η Ιουλίου 2017 με θέμα “Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ, Ιστορικά δεδο- μένακαισύγχρονεςπροκλήσεις”. Ευχής έργον και ευτυχής συ- γκυρία τυγχάνει το γεγονός ότι η πραγματοποίηση του 12ου Πα- γκοσμίου Συνεδρίου Παμμακε-
δονικών Ενώσεων και του 71ου Παμμακεδονικού Συνεδρίου Αμε- ρικής θα συντελεσθεί φέτος στην Μακεδονία μας. Μια μεγάλη ευ- καιρία για όλους μας, οι Εργασί- ες του Παγκοσμίου Επιστημονι- κού Συμποσίου μας να τελούνται στον ίδιο τόπο και χρόνο με την έναρξη των δύο παραπάνω Συ- νεδρίων των Ομογενών μας, τα οποία θα συνεχισθούν στους τό- πους διεξαγωγής τους.
Οι Εργασίες θα αρχίσουν, σύμ- φωνα με το Πρόγραμμα, στις 11.00 το πρωί στην αίθουσα δι- αλέξεων της ΕΜΣ, αφού προηγη- θεί εκκλησιασμός στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου και κατάθεση στεφά- νων στο άγαλμα του Μεγ. Αλε- ξάνδρου (Νέα Παραλία). Διακε- κριμένοιομιλητέςστησυνέχεια θα μας μεταφέρουν τις γνώσεις τους σε επίκαιρα θέματα ιστορι- κού και εθνικού χαρακτήρα με συντομία και σαφήνεια. Στον ισό-
γειο χώρο του κτιρίου (bistro La Place Mignonne) θα ακολουθήσει δεξίωση των Συνέδρων παράλ- ληλα με παραδοσιακούς χορούς. Μετά το πέρας των εκδηλώσε- ων οι Σύνεδροι θα μεταφερθούν στον προορισμό πραγματοποίη- σης των Συνεδρίων τους, σύμφω- να με το πρόγραμμά τους. Aνοίγουμε μια μεγάλη αγκαλιά και θα σας περιμένουμε με πολλή αγάπη. Για περισσότερες διευκρι- νίσεις θα σας ενημερώνουμε μέσω των Παμμακεδονικών Ενώσεων και των δύο Ιδρυμάτων (“Αυστρα- λιανό Ινστιτούτο Μακεδονικών Σπουδών” και “ Ίδρυμα Μνημεί- ου Μεγάλου Αλεξάνδρου”). Υποσχόμαστε τέλος, η ενημέ- ρωσή σας, μέσω του παρόντος NEWSLETTER, να γίνεται συχνότερα περιλαμβάνοντας πάντα ενδιαφέροντα θέματα για τους Ομογενείς Μακεδόνες.
ΕΚ ΤΟΥ Δ.Ε.Ο.Μ.


Την Κυριακή 2 Απριλίου 2017 στην αίθουσα διαλέξεων πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας μας, κατά την διάρκεια της οποίας έγινε έκθεση των πεπραγμένων του λήξαντος έτους 2016.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 2016
Α. ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1 - Βυζαντινή Μακεδονία στις 14 και 15 Μαΐου 2016
Με μεγάλη επιτυχία η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών οργάνωσε το Γ ́ Συμπόσιο της Εταιρείας μας, υπό τον τίτλο Βυζαντινή Μακεδονία, στην Αίθουσα Διαλέξεών της, με βασικές θεματικές εκτεινόμενες στη Θεολογία, την Ιστορία, τη Φιλολογία, το Δίκαιο, την Αρχαιολογία και την Τέχνη. Την έναρξη του Συνεδρίου κήρυξε η Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικη- τικής Ανασυγκρότησης κα Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιπρόεδρος της Ε.Μ.Σ. καθ. κ. Κων. Π. Χρήστου, ενώ την εισαγωγική ομιλία πραγματοποίησε ο Ομ. Καθ. Α.Π.Θ. κ. Γεώργιος Π. Νάκος.
Τις Επιτροπές του αποτελούσαν: Οργανωτική Επιτροπή τα μέλη του Διοι- κητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Επιστημονική Επιτροπή: Γεώργιος Π. Νάκος, Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ., (Πρόεδρος της Επιτροπής) και μέλη οι: Κωνσταντίνος Π. Χρήστου, Καθηγητής Α.Π.Θ., Ευανθία Κωνσταντίνου ή Τέγου-Στεργιάδου, Δρ. Βυζαντινής Ιστορίας Α.Π.Θ., Πολύμνια Κατσώνη, Καθηγήτρια Α.Π.Θ., Μελίνα Παϊσίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Α.Π.Θ., Ειδική Σύμβουλος της Επιστημονικής Επιτροπής. Το κύριο χαρακτηριστικό του Συμπο- σίου αυτού ήταν το υψηλό επίπεδο και η μεγάλη συμμετοχή αξιόλογων εισηγητών (56), ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η έκδοση των Πρακτικών του.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για το Συνέδριο


 
Στις 18-19 και 20 Νοεμβρίου 2016 η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών (Ε.Μ.Σ.) σε συνεργασία με την Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής (Ι.Λ.Ε.Χ.) πραγματοποίησε Πανελλήνιο Επι- στημονικό Συμπόσιο με θέμα: Αριστοτέλης: Παιδεία, Πολιτισμός, Πολιτική. Το Συμπόσιο αφιερώθηκε στη μνήμη του μεγάλου διανοητή Κωνσταντίνου Δεσποτόπουλου. Η διοργάνωσή του τελέσθηκε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Π. Παυλόπουλου και της UNESCO. Το Συνέδριο έλαβε χώρα στην Αίθουσα Διαλέξεων της Ε.Μ.Σ. στη Θεσσαλονίκη. Οργανωτική Επιτροπή: Τα μέλη των Δ.Σ. των συνδιοργανωτριών Εταιρειών (Ε.Μ.Σ. & Ι.Λ.Ε.Χ.). Επιστημονική υπεύθυνη: η Ομότιμη Καθηγήτρια Α.Π.Θ. κα Τερέζα Πεντζοπούλου-Βα-
page6image19032 page6image19192
λαλά, αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Συντονιστής της οργάνωσης ο Γεν. Γραμματέας της Ε.Μ.Σ. και Πρόεδρος της Ι.Λ.Ε.Χ. κ. Βασίλειος Ν. Πάππας, Δρ. Ιστορίας, Δικηγόρος, ο οποίος εν αρχή προ- σφώνησε και χαιρέτησε το Συμπόσιο.
Χαιρετισμό απηύθηναν: ο Πρόεδρος της Ε.Μ.Σ. κ. Αθ. Ε. Καραθανάσης και η κα Καίτη Τζιτζικώστα, Πρό- εδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής UNESCO, ενώ την έναρξη του Συμποσίου κήρυξε η Υφυπουρ- γός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα Μαρία Κόλλια-Τσαρουχά. Την εισαγωγική ομιλία πραγματοποίησε η Ομότιμη Καθηγήτρια κα Τερέζα Πεντζοπούλου-Βαλαλά. Ο αριθμός των διακεκριμένων εισηγητών ανήρχετο στους 20 με αξιόλογες εισηγήσεις.

Η τρίτη μέρα καλύφθηκε με ομιλία του Αρχαιολόγου κ. Κων. Σισμανίδη, ανασκαφέα των Αρχαίων Σταγεί- ρων που μίλησε με θέμα Ο Τάφος και το Ηρώον του Αριστοτέλη στα Αρχαία Στάγειρα και οι συνδιοργανωτές Πρόεδροι των Ε.Μ.Σ. και Ι.Λ.Ε.Χ. προλόγισαν την ομιλία.
Αναμένεται επίσης με ενδιαφέρον η έκδοση των Πρακτικών του Συμποσίου.

ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ:

Οι Πανηγυρικοί λόγοι:
-   Αθανάσιος Ε. Καραθανάσης, Ο Άγιος Δημήτριος και η Θεσσαλονίκη του Βασίλειος Ν. ----   Πάππας, Αφανείς Αγιορείτες στον Μακεδονικό Αγώνα
-   Θωμάς Π. Πέννας, Μακεδονικός Αγώνας – Βαλκανικοί Πόλεμοι-  Γεώργιος Π. Νάκος, Η ιστορική εξέλιξη του ελληνικού Δικαίου από την Επανάσταση του
1821 μέχρι την Παλιγγενεσία των Νέων Χωρών
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ, τ. 42 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ, τ. 66, τχ. 2
Πρακτικά του Γ ́ Επιστημονικού Συμποσίου Βυζαντινή Μακεδονία: Θεολογία - Ιστορία - Φιλολογία - Δίκαιο - Αρχαιολογία - Τέχνη, 14-15 Μαΐου 1016
Πρακτικά του Πανελληνίου Επιστημονικού Συμποσίου Αριστοτέλης: Παιδεία, Πολιτισμός, Πολιτική, 18-19-20 Νοεμβρίου 2016

Γ. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ε.Μ.Σ.

Παρουσιάσεις βιβλίων από τον Πρόεδρο κ. Αθανάσιο Ε. Καραθανάση

Κυριακή 20 Μαρτίου 2016, ομιλία με τίτλο Συνοπτική Ιστορία του Μοναστηρίου, στην παρουσίαση του Λευκώματος Από τις όχθες του Υδραγώρα στην προκυμαία του Θερμαϊκού. Ένα ταξίδι εκατό χρόνων σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Μοναστηριωτών και των Πέριξ «Η Καρτερία» στην Αίθουσα διαλέξεων της Ε.Μ.Σ.

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016, ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου της κ. Αναστασίας Δ. Βακαλούδη, Δρ. Ιστορίας, Σχολικής Συμβούλου Φιλολόγων Θεσσαλονίκης, Η Διδασκαλία της Ιστορίας με Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Θέμα της ομιλίας: H διδασκαλία της Ιστορίας, η εφαρμογή της με τα σύγχρονα μέσα. Κριτική και απόψεις.

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016, ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου Επιφανείς της Ανατολικής Ρωμυλίας - Βόρειας Θράκης κατά τον 18ο, 19ο και 20ό αιώνα, σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Ιερό Ίδρυμα Ελλήνων Ανατολικής Ρωμυλίας «Η Αγία Τριάδα» στην Αίθουσα Τελετών του Παλαιού Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Θέμα της ομιλίας: Οι λόγιοι της Ανατολικής Ρωμυλίας (Γκιουμουσκερδάνης, Μύρτιλος, Αποστολίδης, Χρ. Τσούντας, Δοξιάδης κ.ά.).

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016, ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου του Ιωάννη Γ. Αντωνόπουλου Η Δράσις του Π/Π Λεβέντης στην Κύπρο, στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Αχίλλειον στον Βόλο, με θέμα: Τα γεγονότα στην Κύπρο το 1964.
Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016, ομιλία για το βιβλίο του Εταίρου και εκδότη κ. Τάσου Κυριακίδη με τίτλο: Πόντος, Χαρακτικά, Χάρτες, Νομίσματα, στο Περίπτερο 13, Αίθουσα Πρόσφυγες της Δ.Ε.Θ

page8image20928
Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2016, ομιλία στην Αίθουσα Διαλέξεων της Ε.Μ.Σ., παρουσιάσεως της νέας έκδοσης του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών Η Έξοδος, τόμ. Δ ́: Μαρτυρίες από τον Ανατολικό Παράλιο Πόντο που οργάνωσε η Μέριμνα Ποντίων Κυριών Θεσσαλονίκης.

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016, ομιλία στο Πολιτιστικό Κέντρο Νέας Ιωνίας Βόλου, παρουσιάσεως του βιβλίου Πολεμικό Ημερολόγιο του λοχία Παναγιώτη Παναγιώτου. Αιχμάλωτος στο Γκαίρλιτς της Γερμανίας 1916 Πολεμιστής και Αιχμάλωτος στη Μ. Ασία 1921-1923 του συγγραφέα Δημήτρη Κωνσταντάρα-Σταθαρά.

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016, παρουσίαση του βιβλίου του κ. Κων. Γκιουλέκα Ο Μακεδονικός Αγώνας 1903-1908. Η ένοπλη φάση. Από τις εφημερίδες της εποχής, στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκη


Διαλέξεις ‒ Ομιλίες Προέδρου

Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2016, ομιλία στην εκδήλωση του Πανελληνίου Συλλόγου Απογόνων Μακεδονομάχων «Ο Παύλος Μελάς», στην Αίθουσα Διαλέξεων της Ε.Μ.Σ., με θέμα Ο Μακεδονικός Αγών και οι Βαλκανικοί Πόλεμοι.

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016, ομιλία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ανακήρυξη της Εθνικής Επανάστασης της 25ης Μαρτίου στο Σωματείο «Φίλοι του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα». Θέμα της ομιλίας: Η Επανάσταση του 1821 στη Μακεδονία.

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016, διάλεξη σε εκδήλωση του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού στην Αίθουσα Διαλέξεων της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών με θέμα: Εικόνες της Παλαιάς Θεσσαλονίκης – Η Εγνατία οδός.

Από 28-30 Μαΐου 2016, ως προσκεκλημένος από
τη Μητρόπολη Κερκύρας και τον Δήμο Κερκύρας μετείχε ως κύριος ομιλητής στο Συνέδριο με θέμα:
Η νίκη των χριστιανικών δυνάμεων κατά των Οθωμανών τον Αύγουστο του 1716 στην πολιορκία της Κέρκυρας.

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016, διάλεξη στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων για τη Μακεδονία - Βαλκάνια που διοργάνωσε η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πιερίας στην Κατερίνη. Θέμα της διάλεξης: Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά της Πιερίας.

Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016, ως προσκεκλημένος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και της Ένωσης Μικρασιατών Καβάλας ανέπτυξε σε ομιλία του το θέμα: Η Μικρασιατική Καταστροφή και το Προσφυγικό Ζήτημα στην Μακεδονία στην Καβάλα.

Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2016, ως προσκεκλημένος της Μέριμνας Ποντίων Κυριών Δράμας ανέπτυξε το θέμα: Η Μικρασιατική καταστροφή και το έπος του προσφυγικού κόσμου στη Μακεδονία σε ομιλία του στη Δράμα.

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016, ομιλία στο Βελεστίνο με θέμα Ελληνόβλαχοι και πρόσφυγες στο Βελεστίνο, πρότυπο κοινωνικής συμβίωσης (1922-2016).
Επίσης ο Πρόεδρος της Ε.Μ.Σ. κ. Αθανάσιος Ε. Καραθανάσης ανακηρύχθηκε αντεπιστέλλον μέλος του ιστορικού Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός».


Διαλέξεις ‒ Ομιλίες Γενικού Γραμματέα Βασίλειο Ν. Πάππα

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016, προσκεκλημένος της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Γιαννιτσών «ΦΙΛΙΠΠΟΣ» με τη συνεργασία της ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ του Δήμου Πέλλας ανέπτυξε το θέμα: Η προσφορά του Αγίου Όρους στους Εθνικούς Αγώνες, στο Ανοιχτό 

Πανεπιστήμιο Γιαννιτσών - Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πέλλας στα Γιαννιτσά. Προηγήθηκε προβολή διαφανειών. Ακολούθησε συζήτηση και παρεμβάσεις.

Τρίτη, 5 Απριλίου 2016, διάλεξη στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και την Περιφερειακή Εκπαίδευση Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα: Εθνική προσφορά των Αγιορειτών στον Μακεδονικό Αγώνα και τους Βαλκανικούς Πολέμους, στην Αίθουσα Διαλέξεων της Ε.ΜΣ.

Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016, διάλεξη με
θέμα: Αριστοτέλης ο Σταγειρίτης – Η φιλία κατά τον Αριστοτέλη, στην Αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χανιώτης Χαλκιδικής, με διοργανωτή τη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών – Τοπική Διοίκηση Αστυνομικών Χαλκιδικής (I.P.A. – Internation-
al Police Association – Region Halkidiki). Ακολούθησε τιμητική διάκριση στον ομιλητή.

Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016, ομιλία του με θέμα: Αριστοτέλης: Ένας πρόδρομος της εποχήςμας, στο Θέατρο Δήμου Καλαμαριάς, προσκεκλημένος του Συλλόγου Εδεσσαίων Θεσσαλονίκης.

Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016, ομιλία με θέμα: Αγιορείτες Μακεδονομάχοι, στο Κέντρο «Μελίνα» Δήμου Αθηναίων (Αίθουσα «Οδοιπορικό της Παλαιάς Αθήνας»), με διοργάνωση του Πολιτιστικού Παγχαλκιδικού Συλλόγου Αθηνών «Ο Αριστοτέλης», με τη στήριξη της Ομοσπονδίας Συλλόγων Κεντρικής Μακεδονίας Αττικής και του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Οι πρώην και νυν Πρόεδροι της Ε.Μ.Σ. κ.κ. Νικόλαος Ι. Μέρτζος και Αθανάσιος Ε. Καραθανάσης μίλησαν για την Ιστορία του Μακεδονικού Ζητήματος στον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε στην εκπομπή της κυρίας Ελένης Κοκτσίδου «Ο Κόσμος αλλιώς».
Ο Γενικός Γραμματέας κ. Βασίλειος Ν. Πάππας μίλησε για την προσφορά της Αθωνικής Πολιτείας στους Εθνικούς Αγώνες και για την Απελευθέρωση της Χαλκιδικής - Αγίου Όρους και Μακεδονίας γενικότερα στην ΕΡΤ2. Επίσης ο ίδιος παρεχώρησε συνέντευξη στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για τις εκδηλώσεις επ’ ευκαιρία του επετειακού έτους 2016 για τον φιλόσοφο Αριστοτέλη                            ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΜΣ
                    ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 25
ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών τίμησε την 196η Επέτειο της Εθνεγερσίας την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017, με Πανηγυρικό λόγο τον οποίο εκφώνησε ο κ. Γεώργιος Τσότσος Δρ Τοπογράφος Μηχ., Σχολικός Σύμβουλος και Ταμίας της Ε.Μ.Σ. με θέμα: Δυτικομακεδόνες αγωνιστές της ελευθερίας τον 19ο αιώνα.
Comments